Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Privacy/ Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Als u contact heeft met Punt Welzijn (waarvan deze website een onderdeel is), of gebruik maakt van haar diensten, is het vaak nodig dat persoonsgegevens door ons genoteerd en bewaard worden of u deze zelf via registratie op de website www.goedbezigweert.nu met ons deelt. Uw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door beroepskrachten, stagiaires of vrijwilligers van Punt Welzijn om contact met u op te nemen en in contact te blijven over diensten waarin u interesse heeft of gebruik van maakt. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Voor zover er nieuwsbrieven worden verzonden dient u zich hiervoor apart aan te melden. Vanuit www.goedbezigweert.nu hebben wij een nieuwsbrief waarvoor u zich zelf kunt aan- en afmelden. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, zonder uw instemming.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Afhankelijk van de dienstverlening zijn hiervoor maximale bewaartermijnen vastgesteld.

Ten behoeve van onze subsidieverantwoording zullen wij geen persoonsgegevens verstrekken aan onze subsidieverstrekkers (tenzij dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is).

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt tevens verzoeken om persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen naar een derde of te vernietigen. In de regel zullen wij dit doen, binnen 4 weken na uw verzoek, behalve als er gegronde redenen zijn om hieraan geen gehoor te geven. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Punt Welzijn doet via website, social media of op andere wijze niet aan data-analyses of -verzameling op basis van uw persoonsgegevens. Er worden alleen geanonimiseerde gegevens verzameld. Punt Welzijn doet evenmin gerichte reclame-uitingen op basis van uw persoonsgegevens.

De website www. goedbezigweert.nl is hierop een uitzondering omdat er via social media door gebruikers van de website gebruik gemaakt kan worden van deelknoppen naar social media en email en doordat gegevens via google analytics worden geanalyseerd. Om dit reden komt er op korte termijn een cookie melding op onze site en een cookie statement.

Deze website voldoet aan de relevante veiligheidsstandaarden. De website beschikt over een SSL certificaat; hierdoor worden data tussen de browser en server versleuteld waardoor gegevens niet door derden meegelezen of aangepast kunnen worden.

Op deze wijze waarborgen wij een veilige omgang van met uw persoonsgegevens conform de geldende wetgeving (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wilt u meer informatie, persoonsgegevens laten wijzigen, of bent u van mening dat er sprake is van ‘lekken’ van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag via het contactformulier of het  algemene e-mailadres van de stichting.