Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Gebruiksvoorwaarden

Zodra je je zich registreert ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Hieronder hebben wij deze nog een keer voor je op een rijtje gezet.

Algemene voorwaarden Sociale Marktplaats Weerterland

I Algemene Gebruiksvoorwaarden 

1. Welkom op onze Sociale Marktplaats Weerterland, hieronder ingekort naar Sociale Markplaats
Welkom bij www.socialemarktplaats.puntwelzijn.nl (de "Website") en hartelijk dank voor je bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 september 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website www.socialemarktplaats.puntwelzijn.nl  (de "Website")(zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door ons worden aangeboden en op alle overeenkomsten die de Sociale Marktplaats aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. De website is eigendom van stichting Punt Welzijn en deze wordt dan ook genoemd in onderstaande tekst als partij. 

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij raden iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Punt Welzijn kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt.

3. Minderjarigen
De diensten van de Sociale Marktplaats zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht. 

4. Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van de Sociale Marktplaats. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Punt Welzijn is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Punt Welzijn daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Advertentie plaatsen’ knop.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Punt Welzijn daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor je veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door de Sociale Marktplaats. Je reactie op een advertentie wordt via de servers van de Sociale Marktplaats verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je gebruik te maken van het Contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kun je melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Punt Welzijn kan deze maatregelen ook treffen indien je op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien jouw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Punt Welzijn kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van de Sociale Marktplaats of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Je kan hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en of;
b. Punt Welzijn kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen.

Punt Welzijn kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Punt Welzijn binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

6. Wij geven geen garanties
Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan je verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

7. Beperking aansprakelijkheid van de Sociale Marktplaats
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door: 
(i) gebruik van de diensten van de Sociale Marktplaats;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van aangeboden producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van Punt Welzijn of wijzigingen in of op de Website.

8. Wijzigingen van de diensten en de Website
Punt Welzijn kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Punt Welzijn heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van websites van derden hebt, dan verwijzen wij graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners. Zoals die van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Punt Welzijn kun je indienen door middel van het Contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in de dienstverlening hebtgeconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Overige bepalingen
Punt Welzijn is gevestigd aan de Beekstraat 54, 6001GJ te Weert. Punt Welzijn heeft het telefoonnummer 0495-697900 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Punt Welzijn kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Punt Welzijn zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Punt Welzijn gebruik hebt gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Punt Welzijn zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Punt Welzijn en jou en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van de Sociale Marktplaats en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

II Regels voor het plaatsen van advertenties

1. De Sociale Marktplaats is een advertentieplatform
De Sociale Marktplaats is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.
Punt Welzijn is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website
2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:
a. In iedere Advertentie mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen.
e. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. 

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:
a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke of religieuze boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten:
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden je aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden:
a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat
(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.
b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.
c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

3. Het plaatsen van een Advertentie
3.1. Mijn advertenties
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'advertentie plaatsen' op de Website.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Punt Welzijn/ de Sociale Marktplaats en Adverteerder
a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Advertentie plaatsen' een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Proef bekijken’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaatsen’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Punt Welzijn/ de Sociale Marktplaats en de Adverteerder tot stand. De advertentie wordt niet direct op de website getoond, deze wordt eerst gekeurd door de medewerkers van Punt Welzijn/ de Sociale Marktplaats.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 12 maanden op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert of eerder laat verlopen. 

Indien het product of dienst dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd, wordt gematcht, dient de Advertentie te worden verwijderd of gedeactiveerd (in het laatste geval blijft de Advertentie behouden voor de Adverteerder zodat deze de Advertentie later nog eens kan gebruiken).

4. Ontbindingsrecht
4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.
4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van de Sociale Marktplaats of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.
4.3 Tenzij anders overeengekomen ga je ermee akkoord dat een Advertentie binnen 5 werkdagen, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. Je verklaart tevens dat je afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra de Sociale Marktplaats de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een reactie  op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijke (redelijke) reactie te accepteren.
5.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende reacties ook worden verwijderd.

6 Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Punt Welzijn
6.
1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden
a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het contactformulier.
6 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
a. Het “Melden van inbreuk” Programma van de Sociale Marktplaats is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door dit aan te geven middels het contactformulier op de site. Als het Formulier juist is ingevuld en door Punt Welzijn is ontvangen, zal de betreffende advertentie worden verwijderd.

7. Wij geven geen garanties
7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten  of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten of de diensten af te nemen. Punt Welzijn geeft daarover geen garantie.
7.2. Punt Welzijn kan ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan je verwachtingen. 

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Punt Welzijn
8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Punt Welzijn voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website verkregen producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten.

9. Wijzigingen
9.1. Punt Welzijn kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd
10.1. Punt Welzijn kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals websites van derden, in gedrukte media of op televisie.
10.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.
10.3. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.
10.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Punt Welzijn heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.